www.dariusz-glowacki

Dr Dariusz Głowacki - wykłady i prezentacje

Dariusz Głowacki prowadzi wykłady o sztuce, fotografii, architekturze i kulturze. Poniżej lista tematów, które mogą zostać przedstawione w formie wykładów i wykładów/prezentacji. Wszystkie wykłady i prezentacje w formie wykładu ukazują indywidualne podejście i punkt widzenia ich autora. Wszystkie tematy mogą być także zaprezentowane w języku angielskim. Szacunkowy czas trwania spotkania to 70-90 minut. Poniżej tematy wykładów/prezentacji, pod tekstem angielskim tematy z krótkim opisem.

SZTUKA
1. Rysunek na przestrzeni czasu.
2. Martwa Natura - różne oblicza jednego z podstawowych obszarów sztuki.
3. Portret w malarstwie i rzeźbie.
4. Akt w malarstwie i rzeźbie.
5. Tajemnice perspektywy.
6. Światło w malarstwie – Caravaggio.
7. Światło w malarstwie – Rembrandt
8. Światło w malarstwie  Georges de La Tour
9. Cisza. Malarstwo Jana Vermeera z Delft, Vilhelma Hammershoi i Edwarda Hoppera
10. Kobiety w sztuce.
11. Kobiety w sztuce - polki
12. Ikona – wyobrażenia religijne i ich pochodzenie oraz przejawy w sztuce współczesnej. 2 spotkania.
13. Boże Narodzenie w ikonografii.
14. Antycznie – popularne tematy przeszłości i ich obecność w sztuce współczesnej.
15. Starożytne mozaiki – dekoracyjna i społeczna funkcja.
16. Abstrakcja w malarstwie - przyczyny i źródła niezwykłej transformacji w sztuce – od przedmiotu do jego braku.
17. Instalacja i Martwa Natura - od przedmiotu na obrazie do instalacji i obiektu.
18. Sztuka konceptualna - O rany, o co tutaj chodzi?
19. Szkło weneckie – tradycja i współczesność.
20. Hieronim Bosch – jeden z najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych artystów.
21. Giuseppe Arcimboldo – artysta, inżynier, filozof.
22. Giuseppe Arcimboldo i "arcimboldizm".
23. Piet Mondrian – od malarstwa realistycznego do abstrakcji geometrycznej.
24. Vincent Van Gogh. Dramat, szaleństwo, spełnienie – na rozdrożu między mitem a rzeczywistością.
25. Miedzy kiczem a sztuką, czyli skomplikowane przypadki rzeźby współczesnej. 
26. Wokół Rembrandta. Zapożyczenia, naśladowanie, kopiowanie – na tropach ciągłości w sztuce.

KULTURA I SZTUKA
1. Sztuka – analiza i interpretacja.
2. Iluzja - oko, wiedzenie, postrzeganie - pułapki umysłu.
3. Manipulacja wizualna. Część I
4. Manipulacja wizualna. Część II
5. Kicz i kamp – czym jest, kiedy się pojawił, jakie zajmuje miejsce w naszej kulturze.
6. Kreatywność w sztuce. Czym jest kreatywność? Jak jest realizowana przez artystów? 4 wykłady-prezentacje 
7. Sztuka i filozofia.
8. Sztuka a język werbalny – słabość słowa, moc obrazu, moc słowa, słabość obrazu. 
9. Sztuka i nauka – wspólnota jednego ducha czy bolesne pękniecie?
10. Kolor i emocje, symbolika koloru.
11. Zagadki, trochę grozy, kiczu i trochę zabawy.

FOTOGRAFIA
1. Fotografia i sztuka – wspólne zasady (kolor, kompozycja, światło i perspektywa).
2. Fotografia – między schematem a różnorodnością – rodzaje fotografii.
3. Fotografia i sztuka – zależności i zapożyczenia. Dynamika zmian w percepcji rzeczywistości w XIX i XX wieku.
4. Fotografia – portret.
5. Fotografia – reportaż.
6. Fotografia – krajobraz w fotografii.
7. Fotografia – akt w fotografii.
8. Fotografia – timing.
9. Fotografia kreatywna – myślenie obrazem.
10. Fotografia – instrumentalizacja obrazu dziecka w fotografii.
11. Seksizm, rasizm, uprzedmiotowienie w świecie reklamy.
12. Fotografia – miejsca niezwykłe. 4 wykłady-prezentacje. 

ARCHITEKTURA
1. Architektura – rozróżnianie podstawowych stylów.
2. Architektura wnętrz – najpopularniejsze style wywodzące się z różnych kultur.
3. Architektura – niezwykłe rozwiązania..
4. Architektura współczesna.
5. W poszukiwaniu śladów dawnych potęg - wykład/prezentacja.
6. Architektura wnętrz a Feng Shui.

 

Dariusz Głowacki PhD - lectures and presentations

Dariusz Glowacki lectures on art, photography, architecture and culture. Below is a list of topics that can be presented in the form of lectures and lectures / presentations. All the lectures show author's individual attitude and his viewpoint. All the lectures and lectures/presentations are available also in English. The the estimated duration of the meeting is 70-90 minutes.

ART

1. history of drawing
2. still life artwork - its types and forms in the history of art
3. the portrait painting in art
4. Nudity in art
5. the secrets of perspective
6. Light in painting - Caravaggio
7. Light in painting - Rembrandt
8. Light in painting - Georges de La Tour
9. silence in painting - Jan Vermeera van Delft, Vilhelm Hammershoi and Edwarda Hopper
10. Women artists - Sofonisiba Angiusola, Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot
11. Polish women artists - Anna Dorothea Therbusch-Lisiewska, Anna Bilińska-Bogdanowicz, Tamara Łempicka
12. icon religious pictures – its antic origins and presence in contemporary art. 2 lectures.
13. nativity and adoration of the shepherds in iconography
14. iconography of the ancient world – popular themes of the past and their modern presence in art
15. ancient mosaics – their decorative and social function
16. Abstract Art – the history of an object's transformation
17. Installation and Still Life – from an object in painting to installation
18. Conceptual art – what is it going on?
19. Venetian and Murano glass – its contemporary forms and tradition

20. Hieronymus Bosch – one of the strangest and most mysterious artist.
21. Giuseppe Arcimboldo
 – an artist, an engineer, a philosopher.
22. Giuseppe Arcimboldo and Arcimbodlism
23. Piet Mondrian – from Realism to Abstract Painting.
24. Vincent Van Gogh. Drama, madness, fulfillment – at the crossroads between myth and reality.
25. Around Rembrandt. Borrowing, imitating, copying – on the trail of continuity in art.
26. Between kitsch and art – complicated cases of contemporary sculpture.

 

ART & CULTURE
1. Analyzing and interpreting art
2. Illusion – the eye, seeing and perceiving – mind traps
3. Visual manipulation in photography and advertising
4. Visual manipulation in fasion and direct selling
5. Kitsch and Camp – its origin and presence in the culture
6. Creativity – What is creativity? How is it executed by artists? 4 lectures / presentations
7. Art and philosophy – mutual influences
8. Art and language – the power / weakness of words and the power / weakness of images
9. Conceptual art – a common spirit or a painful breakup?
10. Colour – emotions and symbolism

11. Riddles, eeriness, kitsch and some fun.

PHOTOGRAPHY
1. Photography and art – common principles of art and photography
2. Types of Photography
3. Photography and art – mutual relatios
4. The portrait photography
5. The reportage and documentary photography
6. The landscape photography
7. The nude photography
8. Timing in photography
9. Creative photography
10. A child in photography – manipulation and exploitation
11. Sexism and human body stereotypes
12. Photography and the unusual places. 4 lectures / presentations

ARCHITECTURE
1. Architecture – the basic architectural styles
2. Architecture – the interiorr design
3. Architecture – unusual solutions
4. Contemporary architecture
5. Architecture – strange remains of the past
6. Interior design and Feng Shui – does it really work?

 

Dr Dariusz Głowacki - wykłady i prezentacje

Dariusz Głowacki prowadzi wykłady o sztuce, fotografii, architekturze i kulturze. Poniżej lista tematów, które mogą zostać przedstawione w formie wykładów i wykładów/prezentacji. Wszystkie wykłady i prezentacje w formie wykładu ukazują indywidualne podejście i punkt widzenia ich autora. Wszystkie tematy mogą być także zaprezentowane w języku angielskim. Szacunkowy czas trwania spotkania to 70-90 minut.

SZTUKA

1. Rysunek na przestrzeni czasu.

Rysunek jest prawdopodobnie wyrazem najbardziej pierwotnych pragnień pozostawiania swojego śladu i tym samym jednym z pierwszych przejawów kultury człowieka. Podczas prezentacji połączonej z wykładem opowiemy o najstarszych formach zapisu dokonanego ręką człowieka. Przyjrzymy się jak różnorodne uwarunkowania historyczne i kulturowe kształtowały charakter rysunku. Spróbujemy ukazać jego uniwersalne cechy i potrzeby, które na niego wpływały.

1. Rysunek na przestrzeni czasu.
Rysunek jest prawdopodobnie wyrazem najbardziej pierwotnych pragnień pozostawiania swojego śladu i tym samym jednym z pierwszych przejawów kultury człowieka. Podczas prezentacji połączonej z wykładem opowiemy o najstarszych formach zapisu dokonanego ręką człowieka. Przyjrzymy się jak różnorodne uwarunkowania historyczne i kulturowe kształtowały charakter rysunku. Spróbujemy ukazać jego uniwersalne cechy i potrzeby, które na niego wpływały.

2. Martwa Natura - różne oblicza jednego z podstawowych obszarów sztuki.
Dla większości osób przygoda ze sztuką zaczyna się od obrazowania martwej natury. Materia szkolnej martwej natury, to zazwyczaj przedmioty uporządkowane w mniej lub bardziej przemyślany sposób. Zadaniem studiującego jest ich odwzorowanie. „Martwa natura” jest tematem ograniczonym w zasadzie do ćwiczeń rysunkowych, kompozycyjnych bądź kolorystycznych i na kolejnych etapach studiowania jest już pomijana lub nawet lekceważona. Jej rola ogranicza się do opisywania świata i nie traktuje się jej jak poważnego narzędzia poznawania rzeczywistości w sensie artystycznym. Bogactwo zjawiska "Martwej natury" wymaga jednak poświęcenia jej głębszej refleksji i ukazania jej różnorodności.

3. Portret w malarstwie i rzeźbie.
Twarz człowieka w malarstwie w ujęciu historycznym (od malarstwa hellenistycznego po współczesność) oraz przykłady zaskakujących przypadków związanych z portretowaniem. Polski wkład w malarstwo portretowe.  

4. Akt w malarstwie i rzeźbie.
Ciało człowieka w przedstawieniach wizualnych od starożytności antycznej poprzez renesans do współczesności. Przedstawimy także wyobrażenia ludzkiego ciała w innych kulturach i omówimy ich uzasadnienia kulturowe. Opowiemy co, w jaki sposób i kiedy można było malować, rysować i rzeźbić.

5. Tajemnice perspektywy.
Spotkanie poświęcone tajemnicom i sekretom perspektywy. Używanie perspektywy zbieżnej jest obecnie najczęstszym sposobem przekształcania rzeczywistej przestrzeni na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Podczas wykładu-prezentacji opowiemy o początkach perspektywy, przedstawimy także inne sposoby odwzorowywania przestrzeni (perspektywy), pokażemy jak perspektywa linearna wpływa na nasze widzenie świata, jak pojmowano ją w starożytności i w czasach nowożytnych. Na przykładach kilku twórców zaprezentujemy jaki ślad perspektywa pozostawiła w sztukach plastycznych.

6. Światło w malarstwie – Caravaggio.
Malarzem, którego twórczość jest znakomitym przykładem znaczenia światła w sztuce jest bez wątpienia Michelangelo Merisi da Caravaggio. W naszej opowieści staramy się pokazać niezwykły splot dramatycznej biografii artysty z jego malarstwem i życiowymi wyborami. Sztuka Caravaggia to przykład transformacji od sztuki renesansu do baroku i fascynacji światłocieniem, gdzie realizm pozwala na poznanie prawdy o wnętrzu człowieka.

7. Światło w malarstwie – Rembrandt
Rembrandt Harmenszoon van Rijn, artysta, najważniejszy malarz w sztuce holenderskiej „złotego wieku” – okresu, w którym kultura, nauka, gospodarka, potęga militarna i wpływy polityczne Holandii osiągnęły apogeum. Skomplikowana biografia artysty i tajemnica wyłaniająca się z jego obrazów, fascynacja światłem i fakturą płótna.
8. Światło w malarstwie  Georges de La Tour
Georges de La Tour, tajemniczy malarza epoki francuskiego baroku. Mało znana biografia i stosunkowo późno odkryta twórczość artysty jest zagadkowa z wielu powodów. Nie wiemy jak duży wpływ miała dramatyczna historia Lotaryngii na jego sposób malowania i jaki był powód powstania niezwykłych nokturnów francuza.

9. Cisza.
Twórczości trzech artystów z różnych epok: Jana Vermeera z Delft, Vilhelma Hammershoi i Edwarda Hoppera. Uwarunkowania kulturowe i społeczne i ich wpływ na sztukę wymienionych artystów. Podobieństwa w sposobie przedstawiania pewnych uniwersalnych tematów i zarazem sporo różnic wynikających z mentalności i zależności od czasów w jakich tworzyli soje obrazy. Pomimo odmienności przedstawiania podobnych wątków, jest coś co łączy malarstwo Holendra, Duńczyka i Amerykanina – jest to wyczuwalna zmysłem wzroku – cisza

10. Kobiety w sztuce.
Kobieta jako twórca w sztukach plastycznych. Przykłady sztuki kobiet i próba odpowiedzi na pytania czy artystki wnoszą inną wrażliwość do sztuki i jak ich indywidualna historia wpływa na ich sztukę. Twórczość renesansowej malarki Sofonisiby Angiusoli i jej wpływ na rozwój sztuki poświęconej portretowi, włoskiej artystki wczesnego baroku Artemisii Gentileschi, której życie osobiste znalazło niezwykły, alegoryczny oddźwięk w jej obrazach, Berthe Morisot, malarki związanej z nurtem XIX wiecznego impresjonizmu oraz twórczość Fridy Kahlo, w której życie osobiste tworzyło nierozerwalny związek ze sztuką.

10. Kobiety w sztuce - polki
Wykład-prezentacja poświęcony sztuce kobiet-polek. Przedstawiamy twórczość trzech artystek, których losy i biografia pozwalają na uznanie ich za przynależące do polskiej historii sztuki. Przybliżyliśmy twórczość XVIII wiecznej malarki Anny Dorothea Therbusch-Lisiewskiej, specjalizującej się głównie w sztuce portretu, malarstwo tworzącej w XIX wieku Anny Bilińskiej-Bogdanowicz oraz spektakularny splot życia i sztuki w dorobku jednej z najważniejszych artystek

12. Ikona – wyobrażenia religijne i ich pochodzenie oraz przejawy w sztuce współczesnej. 2 spotkania.
Od świata późno-antycznego, poprzez sztukę katakumb, ikony koptyjskie i z Synaju do Bizancjum i ikony w prawosławiu. Znaczenie ikony w kulcie religijnym i symbolika koloru w ikonie. Klasyczna ikona oraz jej wpływom na sztukę współczesną. Źródła konwencji ikony w sztuce hellenistycznej i wczesnochrześcijańskiej, ewolucję sztuki pisania ikon w różnych uwarunkowaniach kulturowych i geograficznych.  

13. Boże Narodzenie w ikonografii.
Jak zmieniało się przedstawienie narodzenia Chrystusa w różnych epokach, jakie miało związki z ich tłem historycznym, jakim służyło celom?

14. Antycznie – popularne tematy przeszłości i ich obecność w sztuce współczesnej.
Wybrane tematy z ikonografii i sztuki antycznej. Uniwersalność pewnych zagadnień z życia codziennego i sposób ich przedstawiania w sztuce egipskiej, etruskiej, minojskiej, greckiej, hellenistycznej i rzymskiej. Próbujemy także zobaczyć czy i jak można uwspółcześnić sztukę antyczną.

15. Starożytne mozaiki – dekoracyjna i społeczna funkcja.
Antyczna sztuka zdobnicza i wizerunki tworzone techniką mozaiki. Naszą wędrówkę w czasie rozpoczynamy od starożytnej Grecji i poprzez okres hellenistyczny kończymy w antycznym Rzymie. Zakres geograficzny naszej podróży rozciąga się na obszarze od Azji Mniejszej na wschodzie, Afryki Północnej na południu, Hiszpanii na zachodzie i Anglii na północy. Staramy się odnaleźć wspólne cechy i tematy dekoracji tworzonych mozaikami, poznać wpływ mitologii i codzienności ówczesnej epoki, a także zobaczyć jakie było znaczenie kultury wizualnej w umacnianiu się potęgi starożytnego Rzymu.

16. Abstrakcja w malarstwie - przyczyny i źródła niezwykłej transformacji w sztuce – od przedmiotu do jego braku.
Obraz bez przedmiotu. O ile sztuka związana z obiektem i instalacją zabiera przedmiot z malarstwa i przenosi jego obecność w przestrzeń, to sztuka związana z abstrakcją geometryczną pozostawia obraz bez przedmiotu. Kiedy i dlaczego tak się stało? Spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania z związane z zagadkową ewolucją sztuki.

17. Instalacja i Martwa Natura - od przedmiotu na obrazie do instalacji i obiektu.
Jeśli porównamy obraz i instalację, to okaże się, że w tej drugiej coś dziwnego stało się z samym przedmiotem. Jest trochę tak, jakby przedmioty uciekły z obrazu i zaczęły poszukiwać swojego miejsca w przestrzeni i obszarze samej rzeczywistości danego czasu. Czy stało się tak, dlatego że konwencja „martwej natury” wyczerpała się i skończyła? Czy wyemancypowany z dwuwymiarowej płaszczyzny przedmiot uległ jakiejś formie ewolucji i wpłynął na pojmowanie sztuki i jej funkcji?

18. Sztuka konceptualna - O rany, o co tutaj chodzi?
Religia, filozofia, fizyka, sztuka. Informacja, pustka i idea. Sztuka jako koncept.

19. Szkło weneckie – tradycja i współczesność.
Krótki zarys historii szkła weneckiego połączony z prezentacją tworzenia współczesnego szkła na Murano w Wenecji. Autor miał okazje tworzyć współczesne rzeźby-obiekty szklane w Berengo Studio w hucie szkła na Murano.

20. Hieronim Bosch
Hieronim Bosch – jeden z najdziwniejszych i najbardziej tajemniczych artystów. Twórczość niderlandzkiego artysty przełomu gotyku i renesansu jest zagadkowa i rodzi wiele pytań, zmusza do udzielania sprzecznych często odpowiedzi i interpretacji. Skupiamy się na jednym obrazie twórcy, „Ogrodzie rozkoszy ziemskich”.

21. Giuseppe Arcimboldo – artysta, inżynier, filozof.
Giuseppe Arcimboldo, czyli z Mediolanu przez Wiedeń do Pragi i od dekoracji przez sztukę do filozofii. Arcimboldo, artysta wielu talentów pozostawił po sobie sztukę zaskakującą formą i problematyką jaka się z nią wiąże. Droga włoski manierysty wiodła od sztuki związanej z dekoracją do zagadnień o wymiarze lingwistycznym i filozoficznym. Trudno sobie także wyobrazić współczesną kulturę bez ogromnego na nią oddziaływania sztuki artysty z Mediolanu.

22. Giuseppe Arcimboldo i „arcimboldizm”.
Wpływ i obecność artysty na twórczość innych artystów na przestrzeni wieków minionych wieków, a także na współczesne malarstwo i fotografię. W kulturze współczesnej obecne jest nawet pojęcie „arcimboldizmu”, czyli sztuki obficie korzystającej z rozwiązań i idei obecnych w sztuce włoskiego artysty doby manieryzmu. Dzieło Giuseppe Arcimboldo jest nadal inspiracją i motywacją do uprawiania sztuki opierającej się na kontekście intelektualnym w ramach kunsztownych rozwiązań estetycznych.

23. Piet Mondrian, gigant sztuki XX wieku, jeden z najważniejszych artystów spod znaku abstrakcji geometrycznej. 
 Sztuka holenderskiego artysty, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na wizualne oblicze kultury XX wieku. Oddziaływanie na jego sztukę zaczynają się od przygody z malarstwem realistycznym i naturalistycznym, z biegiem czasu możemy dostrzec atencję do sztuki symbolizmu, pointylizmu, fowizmu i kubizmu, a także fascynacje malarstwem Claude'a Moneta i Vincenta Van Gogha. Nie można pominąć związku artysty z teozofią i grupą De Stijl. Najbardziej zaskakująca w twórczości Mondriana jest umiejętność korzystania z rożnych doświadczeń i scalania ich we własną niebywale konsekwentną twórczość – neoplastycyzm. 

24. Vincent Van Gogh. Dramat, szaleństwo, spełnienie – na rozdrożu między mitem a rzeczywistością. 
Niezmiennie popularny artysta. Dramatyczna historia malarza wiąże się ściśle z jego sztuką. Co sprawia, że jego dzieło jest wciąż emocjonujące i obecne w przestrzeni kultury? Vincent Van Gogh stale budzi zainteresowanie, jego obrazy sprzedawane są za rekordowe kwoty, powstają o nim filmy. Czy artysta, który stał się ikoną popkultury, pozostawił po sobie dzieła o rzeczywiście wyjątkowym znaczeniu?  

25. Zapożyczenia, naśladowanie, kopiowanie – na tropach ciągłości w sztuce.
Kim byli mistrzowie, współpracownicy i uczniowie Rembrandta? Na ile wielki holenderski malarz epoki baroku ulegał wpływom swoich nauczycieli i kolegów, a także jakie było jego oddziaływanie w kształtowaniu sztuki malarzy, którzy wyszli z jego pracowni. Pokazujemy prace zarówno tych, którzy byli raczej kopistami mistrza, jak i dzieła artystów, którzy się nim inspirowali, ale poszli zarazem własną drogą twórczą. Wskazujemy w jakich polskich muzeach można znaleźć dzieła takich artystów jak: Hendrick ter Brugghen, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Pieter Lastman, Jan Lievens, Govert Flinck, Ferdinand Bol, Carel Pieterszoon Fabritius i oczywiście samego Rembrandta.

26. Miedzy kiczem a sztuką, czyli skomplikowane przypadki rzeźby współczesnej. 
Przegląd niezbyt fortunnych, czasami wręcz kiczowatych realizacji rzeźbiarskich w przestrzeni publicznej. Groteskowy i zarazem ogólnoświatowy trend w tworzeniu różnego rodzaju nieudolnych pomników i monumentów skonfrontowany ze współczesnymi rzeźbiarzami, którzy proponują nam dzieła godne uwagi i zarazem poruszające. Przykłady z różnych stron świata ukazują jakiego rodzaju warsztatem posługują się twórcy i jakiej natury emocje może wywoływać ich sztuka. 

 

KULTURA I SZTUKA

1. Sztuka – analiza i interpretacja.
Na kilku przykładach (renesans, impresjonizm, abstrakcja, surrealizm i Duchamp) warsztatowe ćwiczenia w krytycznej analizie dzieła sztuki. Celem jest nabycie umiejętności stawiana pytań wobec sztuki oraz formułowania zindywidualizowanych, samodzielnych odpowiedzi i interpretacji sztuki.

2. Iluzja - oko, wiedzenie, postrzeganie - pułapki umysłu.
Źródła sztuki leżą w próbach naśladowania świata realnego, w dążeniu do jego kopiowania. Ale co to właściwie znaczy - świat realny? Przyjrzymy się budowie oka i mechanizmowi widzenia, spróbujemy zrozumieć czym jest postrzeganie. Zastanowimy się czym jest złudzenie i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy, lub na ile, otaczająca nas rzeczywistość jest wytworem naszego umysłu.

3. Manipulacja wizualna.
Od zagadnień psychofizjologii widzenia do kreowania obrazu świata. Sposoby manipulacji obrazem. Zagadnienie omawiane na przykładzie okładek czasopism, zdjęć reklamowych i innych fotografii wykorzystywanych w mediach.

4. Manipulacja wizualna.
Przykłady stosowania technik graficznych w reklamie, modzie i różnego rodzaju stylizacjach, a także pokazujemy jakie błędy popełniają ich twórcy. Przyjrzymy się także jakie techniki (wizualne) stosowane są w sprzedaży bezpośredniej i jakie pułapki czekają na osoby uczestniczące w tego typu pokazach.

5. Kicz i kamp – czym jest, kiedy się pojawił, jakie zajmuje miejsce w naszej kulturze.
Relacje między kiczem a normami przynależności społecznej. Przyjrzymy się fenomenowi kiczu w odniesieniu do dobrego smaku, spróbujemy znaleźć źródła zjawiska kiczu, jego uwarunkowania społeczne i historyczne, a także współczesne znaczenie dla kultury. Spróbujemy zdefiniować kicz i wyróżnić cechy go warunkujące.


6. Kreatywność w sztuce. Czym jest kreatywność? Jak jest realizowana przez artystów? 4 wykłady-prezentacje 
Interdyscyplinarność w sztuce, idea synkretyzmu i transformacji. Co powoduje, że mówimy o kimś, że jest twórczy i jakie warunki musi spełniać jego dorobek by móc go tak określić? W sposób szczególny odnosimy pojęcie kreatywności do sztuk plastycznych próbując odgadnąć jakimi ścieżkami wędruje wyobraźnia artystów.

7. Sztuka i filozofia.
Próba wskazania jak powszechne szkolnictwo i wybrane elementy filozofii mogły wpłynąć na przeobrażenia w sztuce.

8. Sztuka a język werbalny – słabość słowa, moc obrazu, moc słowa, słabość obrazu. 
Temat odnoszący się do moich zainteresowań semiotyką. Wykład prezentujący różne koncepcje języka (między innymi: Benjamin Whorf, George Lakoff, David Bohm, Ludwig Wittgenstein) i dyskusja.

9. Sztuka i nauka – wspólnota jednego ducha czy bolesne pękniecie?
Wspólne początki sztuki i nauki i dzień dzisiejszy. Leonardo, renesans, idea paradygmatu Kuhna i koncepcja metamorfozy w sztuce, wątpliwości Heisenberga i Lema dotyczące sztuki, społeczna funkcja sztuki.

10. Kolor i emocje, symbolika koloru.
Różnorodne uwarunkowania historyczne, religijne, psychologiczne i geograficzne oraz ich wpływ na postrzeganie i stosowanie barw. Krótki wykład i zajęcia warsztatowe  

11. Zagadki, trochę grozy, kicz i trochę zabawy.
Artefakty z przeszłości, dla których trudno znaleźć pełne i przekonujące wyjaśnienie, a które zaskakują nas swoim zaawansowaniem (m.in.: manuskrypt Voynicha i Mechanizm z Antykithiry i inne). Zjawisko kiczu na przykładzie pomników Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego w Polsce i na świecie. Pełna dystansu i ironii sesja fotograficzna Sandro Millera z udziałem Johna Malkovicha. 

 

FOTOGRAFIA

 

1. Fotografia i sztuka – wspólne zasady (kolor, kompozycja, światło i perspektywa).
Zasady komponowania, symetrii, harmonii kolorystycznej i świetlnej, zagadnienia rytmu, kontrapunktu, dominanty i kontrastu. Prezentacja i dyskusja.

2. Fotografia – między schematem a różnorodnością – rodzaje fotografii.
Różne rodzaje fotografii(krajobraz, portret, reportaż, makrofotografia; fotografia: ślubna, mody, sportowa, natury). Prezentacja i dyskusja.

3. Fotografia i sztuka – zależności i zapożyczenia. Dynamika zmian w percepcji rzeczywistości w XIX i XX wieku.
Sposoby widzenia świata przez fotografów i malarzy oraz wzajemnych relacji, które łączą fotografię z malarstwem i sztuką. Prezentacja i dyskusja.

4. Fotografia – portret.
Wybór najciekawszych fotografii twarzy i postaci człowieka. Omówimy podstawowe sposoby i zasady portretowania w fotografii. Ponadto pokażemy jakiego klucza wizualnego użyli artyści fotograficy; Alfred Stieglitz, Jane Arbus, Anne Leibovitz, Olivier Toscani i David LaChapelle

5. Fotografia – reportaż.
Czym jest reportaż w fotografii, czy fotografia reportażowa może zmienić świat, jakie znaczenie ma w niej anegdota? Najbardziej interesujące przykłady fotografii reportażowej.  

6. Fotografia – krajobraz w fotografii.
Prezentacja najciekawszych autorów, których prace ukazują zmiany w myśleniu o pejzażu.

7. Fotografia – akt w fotografii.
Zmiana postrzegania ciała człowieka od zarania fotografii do współczesności. Odpowiemy na pytania czym jest prowokacja, czym jest piękno w fotografii aktu, po jakie idee i rozwiązani sięgają artyści ukazujący nagość człowieka.

8. Fotografia – timing.
Czym jest timing, jaka jest rola przypadku, dlaczego fotografia takiego typu jest popularna i interesująca.

9. Fotografia kreatywna – myślenie obrazem.
Prezentacja najciekawszych przykładów nieszablonowego myślenia w fotografii reklamowej i ilustracyjnej.

10. Fotografia – instrumentalizacja obrazu dziecka w fotografii.
Jak współczesna reklama używa wizerunku dzieci w reklamie, do jakich barier się zbliża lub je przekracza, jak prawo może wpływać na ograniczenia tego typu fotografii. Przykłady fotografii reklamowej skierowanej do dzieci i społecznych akcji prewencyjnych.

11. Seksizm, rasizm, uprzedmiotowienie w świecie reklamy.
Zagadnienia stereotypizacji wizerunku kobiety w świecie reklamy. Sprawdzamy na ile używanie pojęć seksizm i rasizm jest uzasadnione i prawdziwe. Pytanie o znaczenie targetu (grupy docelowej) w odniesieniu to wyobrażeń wizualnych tworzonych na użytek rynku i sprzedaży. Prezentowany materiał zdjęciowy skłania nie tylko do śmiechu, ale także do poważniejszej, czasami ponurej refleksji. Zinstrumentalizowanie postacie kobiety, a pośrednio także mężczyzny, w promocji różnego rodzaju towarów i usług. Dociekamy na ile sporządzane reklamy są trafne i skuteczne.

12. Fotografia – miejsca niezwykłe. 4 wykłady-prezentacje. 
Przykłady fotografii ukazujących niezwykłe miejsca lub miejsca sfotografowane w taki sposób, że stają się nieoczekiwane i nieoczywiste.

 

ARCHITEKTURA

1. Architektura – rozróżnianie podstawowych stylów.
Na przykładach omawiamy podstawowe cech różnych stylów architektonicznych od starożytności do czasów współczesnych. Różnego rodzaju uwarunkowania kulturowe i społeczne, które wpływały na zmiany stylu w architekturze i oczekiwania wobec niej. Od starożytnej architektury Grecji i Rzymu i poprzez style: bizantyjski, romański, gotycki, renesansowy, barokowy, rokokowy, klasycystyczny i secesyjny do historyzmu w architekturze. Jednym z celów wykładu jest nabycie podstawowej umiejętności rozpoznawania najbardziej charakterystycznych cech danego stylu.

2. Architektura wnętrz – najpopularniejsze style wywodzące się z różnych kultur.
Na przykładach omawiamy podstawowe cech różnych stylów w architekturze wnętrz, próbujemy zdefiniować ich cech i nauczyć się ich rozróżniania.  

3. Architektura – niezwykłe rozwiązania.
Przykłady niebanalnych i czasami szokujących przykładów realizacji architektonicznych z całego świata.

4. Architektura współczesna.
Jej wspólne cechy, odwołania do form organicznych, pojmowanie struktury i koloru, różnorodność materiału, wpływ technologii.

5. W poszukiwaniu śladów dawnych potęg - wykład/prezentacja.
Celu spotkania jest przybliżenie słuchaczom wiedzy o przejawach kultury na przykładzie architektury. Wybieramy się w miejsca, gdzie pozostałość z dawnych czasów są zaskakującym śladem potęgi i siły nieistniejących już w większości cywilizacji. Wędrówka przez przestrzeń i czas prowadzi do Ameryki Środkowej i Południowej, Afryki, na półwysep Arabski i do Azji. Celem spotkania jest także refleksja nad architekturą współczesną i porównanie jej do bogactwa innych kultur.

6. Architektura wnętrz a Feng Shui.
Czy starożytna tradycja chińska ma jakieś cech wspólne z zachodnioeuropejskim myśleniem o architekturze wnętrz? Czy można znaleźć analogie do chińskich wyobrażeń kształtowania przestrzeni w naszej kulturze? Co w istocie symbolizują żółw, wąż, tygrys, feniks i smok?

 

 

wykłady i prezentacje / lectures

 NAUKA – SZTUKA- sesja naukowa, wydział Biologii UAM, Poznań 2014
NAUKA – SZTUKA- sesja naukowa, wydział Biologii UAM, Poznań 2014
Międzynarodowe warsztaty dla nastolatków / International workshop for teenagers maj 2018 / May 2018
Międzynarodowe warsztaty dla nastolatków / International workshop for teenagers maj 2018 / May 2018
Międzynarodowe warsztaty dla nastolatków /
Międzynarodowe warsztaty dla nastolatków / International workshop for teenagers kwiecień 2017 / April 2017
Wykłady i warsztaty/Lectures and workshops
Wykłady i warsztaty/Lectures and workshops
Wystawa Światłoświaty, Kwiecień 2013, ThinArt  / Lightworlds exhibition, April 2013, ThinkArt Space
Wystawa Światłoświaty, Kwiecień 2013, ThinArt / Lightworlds exhibition, April 2013, ThinkArt Space
Wystawa Światłoświaty, Kwiecień 2013, ThinArt  / Lightworlds exhibition, April 2013, ThinkArt Space
Wystawa Światłoświaty, Kwiecień 2013, ThinArt / Lightworlds exhibition, April 2013, ThinkArt Space
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Wystawa Fresh Glass. Poznan, 2008 / Fresh Glass exhibition, Poznan, 2008
Praca w hucie szkła na Murano w Wenecji 2008 / Work in a furnace on Murano, Venice, 2008
Praca w hucie szkła na Murano w Wenecji 2008 / Work in a furnace on Murano, Venice, 2008
Praca w hucie szkła na Murano w Wenecji 2008 / Work in a furnace on Murano, Venice, 2008
Praca w hucie szkła na Murano w Wenecji 2008 / Work in a furnace on Murano, Venice, 2008
Praca w hucie szkła na Murano w Wenecji 2008 / Work in a furnace on Murano, Venice, 2008
Praca w hucie szkła na Murano w Wenecji 2008 / Work in a furnace on Murano, Venice, 2008